RSS widget
Получавайте на Вашия e-mail актуална информация за нови продукти, промоционални оферти, интересни статии и събития
RSS widget
BIO-ZIM-CW-011
BIO-ZIM-CW-011
каталожен номер: 10204105
 
За поръчка, моля, свържете се с нас
телeфон: 02 / 868-31-23
мобилен: 087 8621509

ЕКО-МАКС-БИО ЕООД


Изключителен представител на
SUKAHAN (WEIFANG) Bio-Technology Co. Ltd

София, ул. Кораб планина 22,
тел./факс 868-31-23, 087 8621509 e-mail: ekomakc@abv.bg

       Продажба на биоензимни продукти за пречистване на отпадъчни води, аквакултури, биоземеделие, биоживотновътство, ензими за пивоварната, спиртоварната,хранителновкусовата, целулозно-хартиената, текстилната промишлености, както и на екологични и биологични перилни и почистващи препарати
     Човечеството сега живее в условията на екологична криза, предизвикана от нарушаване на кръговрата на материята в екосистемите, поради дефицит на биоредуценти или липса на условия за функциониране на микробните съобщества.
      Предлаганите от нас биологични препарати са единствените, които освен, че не замърсяват околната среда, подпомагат природните процеси на биодеградация и спомагат за декомпозирането на органичните отпадъци, като подсилват самопочистващата се способност на природата.
       Представяме Ви препарат за разграждане на органични отпадъци от битови,индустриални и селскостопански замърсители
 
Екологични аспекти:
 
      Характерна особеност на съвременното научно и технологично развитие е използването на биотехнологичнипродукти в различни отрасли. Биотехнологията и по-конкретно микробиалната технология има голямо социално-икономическозначение.
       Благодарение на свойствата на хидробионтите и хидробиоценозите
да синтезират и трансформират практически всички природни субстрати, бе създадена технология за възтановяване равновесието в екосистемите. Сред преките въздействия от всестранна дейност на човечеството върху хидросферата, замърсяването на водите има най-непосредствено значение за живота във водна среда, тъй като е свързано както с преки биоцидни ефекти върху водните организми, така понякога и с радикални промени на условията на живот на хидробионтите в конкретния водоем.
     Поради кръговрата на водите и водните течения, замърсяващите агенти могат да се разпространяват в цялата хидросфера и да обхващат дори акватории, които не са подлагани на непосредствено антропогенно въздействие.
      Класически пример е разпространението на устойчивия пестицид ДДТ, чиито метаболити се откриват в телата на пингвините в Антарктика, където не само няма, но и не може да има интензивно земеделие с използване на химични препарати от този вид. Фактът, че на всеки 14 млрд. молекули в хидросферата , поне една е на ДДТ, е показателен за мащабите и рисковете, произтичащи от този антропогенен фактор. С предлаганите от нас продукти може да бъде възстановено равновесието в екосистемите.
      Предлагаме ви кратко описание на един от нашите продукти които може да се използва успешно в рибовъдни стопанства, язовири,реки,езера,  и други водоеми.
 

BIO-ZYM-CW011-КОНЦЕНТРАТ
 
     Препаратът  BIO-ZYM-CW011-КОНЦЕНТРАТ   е създаден на основата специално подбрани непатогенни микроорганизми /аеробни и анаеробни бактерии/. Те живеят и се размножават използвайки органичните отпадъци, като източник на храна. За целта те произвеждат ензими, които разрушават сложните органични молекули на по-прости, които в последствие влизат в клетките на микроорганизмите, където и завършва процеса на разграждане.
      В продукта са включени шест щама високоефективни бактерии,/ Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Polymyxa, Aspergillusand Nocardia/ които осигуряват достатъчно количество висококачествена амилаза, протеаза, липаза и целулаза.
      Препаратът  BIO-ZYM-CW011-КОНЦЕНТРАТ  е приложим и в случайте когато липсва централна канализация с пречиствателна станция или съществуващата пречиствателна станция няма изградено третично пречистване  /което е задължително само за агломерации  с над 10 000 еквивалентни еденици за брой население/ и отпадъчните води се заустват в реки, езера, водоеми,и др. които са податливи на еутрофикация.
 
УТАЙКИ И НАНОСИ ПО ДЪНОТО НА ВОДОЕМИТЕ СА СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ
 
    Като местообитание бенталът заема дъното на водоемите, т.е границата между литосферата и хидросферата. Тази контактна зона е силно преобразувана и се намира под непрекъснатото въздействие на огромно разнообразие от организми - обитатели на дъното /бентобионти/. В мащабите на хидросферата, бенталът има многократно по-голяма площ в сравнение с плеустала поради релефа на дъното, а спрямо пелагиала той предоставя много по-голямо разнообразие от биотопи за жизнената дейност на бентобионтите.
     
Най-голямо значение за вредното въздействие върху хидробионтите във водоемите има жизнената дейност на хетеротрофните микроорганизми, които усвояват разнообразен органичен субстрат. След всяко бактериално разграждане остават хумусни вещества и токсични газове, които влияят негативни върху водните обитатели.

 С предлагания от нас продукт BIO-ZYM-CW011-КОНЦЕНТРАТ          
    могат да бъдат решени проблемите от жизнената дейност на микробните съобщества, обитаващи бенталът и проблемите от непосредственно антропогенно въздействие.
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 
         Препаратът  BIO-ZYM-CW011-КОНЦЕНТРАТ  съдържа много- голям брой микроорганизми за еденица обем, които могат да разрушават причинителя  на замърсяването. Те ще отселеят в замърсителя независимо от това, че използват / метаболизират/  токсичните вещества като източник на храна и енергия.
 
ПРЕДИМСТВА:
 
     1.   Елиминира газ сероводород, и придружаващите го миризми и рискове за здравето.
     2.   Преобразува суспендираните частици и натрупани отпадъци от разтворими органични вещества в утайки ,въглероден диоксид, азот и кислород, газове, вода и сулфати.
 разграждат протеини, нишесте, мазнини и хранителни масла и целулоза.
     3.   Намалява TSS, ХПК и БПК.
     4.   Намалява нитрати и амоняк много  ефективно.
     5.   Елиминира инхибиторните ефекти на сероводород (H2S)  при  нитрификация. като използват широк  набор от източници на въглерод.
     6.   Произвежда по-малко утайка от алтернативни методи.
     7.   Не е токсичен и не причинява корозия.
     8.  По-безопасен, отколкото да се използват химически окислители.
     9.   Екологичен природен процескоито не нарушава равновесието в екосистемите.
    10. Микроорганизмите не са генномодифицирани и препарата не е  генно инжинерство:
/BENEFICIALMICROORGANISMS + BIOENZYMES/

       Като биологичен процес на третично пречистване на отпадъчни води зауствани в реки езера и др. водоеми, се използват полезни микроорганизми и  ензими като допълнение на съществуващите микробни популации за по ефективно разграждане на органичните замърсявания. По този начин се повишава концентрацията на адаптираните микробни щамове и се подобряват условията за преживяване и репродукция на  новоприбавените микроорганизми  чрез добавяне на храносмилателни ензими, които превръщат незабавно  част от сложните  органични  съединения, в прости захари за незабавно използване за храна и енергия от добавените култури. 
      Ефективната  комбинация от  полезни микроорганизми и биологични ензими, ще доведе до намаляването на ХПК, БПК и TSS нива,  избистряне на водата и намаляване на миризмата.
 
СЪСТАВ:
 
     Препаратът  BIO-ZYM-CW011-КОНЦЕНТРАТ    е биологично активен препарат, който съдържа голямо количество бактерии,- аеробни и анаеробни и ензими. Той се състои от шест адаптирани щама бактерии, които могат да предложат високо качество на амилаза, протеаза, липаза и целулоза /Bacillus субтилис, Bacillus licheniformis, Polymyxa, Aspergillus и Nocardia/.

Външен вид:
Кавяф фин прах
Мирис: ароматен мирис на дрожди
Плътност: 430-520 kg/m3
Сито-големина на отвора: 98% би могла да мине през 0.15-дупка на окото
Съдържание на влага: не повече от 15%
Съхранение: на сухо и хладно място
Мерми за безопасност: да се избягва вдишване, измийте ръцете си след употреба
Диапазон нарН : pH: 6,0 - 8,0 оптимални условия за рН = 7
Температура: 10 ° C : 70 ° C -Оптимална температура 25 ° C : 65 ° C
 
Мерки за безопасност:

      Въз основа на наличните данни, продуктът  не се класифицира като опасен итоксичен.   Той е е напълно биоразградим и не се акумулира в прородата.
Въпреки това, ненужния контакт с продукта трябва да се избягва.
   Продължителната  експозиция на протеинни продукти, като BIO-ZYM-CW-011/CONCENTRATE може да предизвика алергична реакция при чувствителни  хора. Да се пази от деца. Обичайните мерки за безопасност при работа с химикали трябва да бъдат взети.
 
 ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ:

      Неправилно боравене може да причини сенсибилизация и алергични реакции при чувствителните индивиди. Продължителен контакт с кожата може да предизвика дразнене.
 
Съхранение

Да се съхранява на хладно и сухо място и далеч от пряка
слънчева светлина.
Да се съхранява при температура под 25 ° C. Продуктът
не трябва да бъде замразяван.

 
ПОСЛЕСЛОВ.........
      “…Ние хвърляме химичните отрови-оръжие грубо като сопата на пещерния човек - срещу самата тъкан на живота, тъкан от една страна крехка и деликатна, от друга тъй чудно издръжлива, гъвкава, жилава и способна по най-неочаквани начини да отвърне на удара с удар. 
       Именно тази невероятна жизнеспособност не виждат хората, които прилагат химичната борба, защото те нямат възвишен светоглед, не усещат смирение и възхищение пред огромните сили, с които се опитват да се борят.
   “Покоряването на природата” е арогантна фраза, плод на неандерталската епоха на биологията и философия, когато се приемаше, че природата съществува за удобство на човека. Понятията и практиката на химичната борба датира в по-голямата си част от каменния век на науката. За нас нещастието се крие в това, че една толкова първобитна наука се е въоръжила с най-съвременните и страшни оръжия и че насочвайки ги срещу насекомите, тя едновременно ги насочва срещу самата Земя.”

Рейчъл Карсън “Смълчана пролет”