RSS widget
Получавайте на Вашия e-mail актуална информация за нови продукти, промоционални оферти, интересни статии и събития
RSS widget
ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ВЪВ ВОДОЕМИТЕ

ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ВЪВ ВОДОЕМИТЕ

Като удовлетворява своите насъщни потребности, човечеството въздейства пряко или косвено върху водната среда и изменя естествените граници на много фактори- като привнася енергия, лъчениея, вещества, като видоизменя естеството на хидроекосистемите, като пренасочва потоци от водни маси в различни региони и т.н.
Съвкупността на тези разнообразни въздействия върху водната среда и нейните обитатели се обозначава най-общо като антропогенни фактори. В своята същност антропогенните фактори са също такива външни спрямо хидробионтите и хидробиоценозите въздействия с физична , химична или биотична природа, но за разлика от природните те възникват в процеса на човешкото възпроизводство/ биологично, социално и стопанско/ и значимо се различават по своето количество и качество. Сред преките въздействия от всестранна дейност на човечеството върху хидросферата, замърсяването на водите има най-непосредствено значение за живота във водна среда, тъй като е свързано както с преки биоцидни ефекти върху водните организми, така понякога и с радикални промени на условията на живот на хидробионтите в конкретния водоем. Поради кръговрата на водите и водните течения, замърсяващите агенти могат да се разпространяват в цялата хидросфера и да обхващат дори акватории, които не са подлагани на непосредствено антропогенно въздействие. Класически пример е разпространението на устойчивия пестицид ДДТ, чиито метаболити се откриват в телата на пингвините в Антарктика, където не само няма, но и не може да има интензивно земеделие с използване на химични препарати от този вид. Фактът, че на всеки 14 млрд. молекули в хидросферата , поне една е на ДДТ, е показателен за мащабите и рисковете, произтичащи от този антропогенен фактор.
Съществуват много и разнообразни определения на понятието “замърсяване”и повечето от тях са свързани с факта на излъчване, внасяне във водната среда на разнообразни, най-често отпадъчни продукти от човешката дейност, които водят до изменения в свойствата на водите, отличаващи ги от тяхното естествено, природно
състояние.В повечето случаи замърсяването се дължи на несъвършени технологии, които не усвояват докрай използваните суровини, част от които се отделят във водите като отпадъци.
Фирма ЕКО МАКС БИО от много години разработва специални препарати за пречистване на битови и индустриални отпадъчни води. Продукта който ще ви представим сега е свързан с един много сериозен проблем – еутрофикацията.Това е свръх натрупване на хранителни /биогенни/ вещества – азот, калий и фосфор, които водят до прекомерно неконтрулирано израстване на водораслите и другите растения във водоемите, в следствие на което намалява кислорода при което рибата и другите водни обитатели загиват. Този проблем може да се реши чрез използването на продуктите които сега ще ви представим:
 
 ОПИСАНИЕ

Акуа - 3006  е природен, нетоксичен биологичен продукт, специално предназначен за отстраняване на излишните хранителни компоненти в замърсени водни басейни. Когато се добави в езеро, рибарник или друг водоем, микроорганизмите в Акуа – 3006 започват да се развиват моментално и така усвояват излишните хранителни компоненти и растителна мате-рия. Това ще доведе до проясняване на водата, намаляване на миризмите и възстановяване на естествената екосистема. Акуа – 3006 е нетоксичен за хора, риби, полезните водни организми и други животни.


КЛЮЧОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ

  • Намаляване съдържанието на излишни хранителни компоненти и повишаване съдържанието на кислород във водоема!
  • Превантивни действия за поддържане на екосистемата с цел предпазване на рибите от болести
  •  За езера, рибарници, водоемиПРЕИМУЩЕСТВА:
Ø      Бързо действие, природно решение
Ø      Намалява миризмите и прояснява водата
Ø      Биоразградим и нетоксичен за хора, риба, полезните водни организми и други животни
Ø      Просто прилагане – опаковки от водоразтворим материал
Ø      Ефективен в широк рН-диапазон: от 5.5 до 8.5
Ø      Съвместим със стандартно оборудване за аериране

СЪСТАВ НА ПРОДУКТА:

  • Бактериални култури – над 1 трилион бактерии за една опаковка от 454 гр.
  • Дървесен материал за носител
  • Целулозна опаковка


ОПАКОВКА
Бидон с 25 бр. х 454 гр. водоразтворими пакетчета    


УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:

  • Дръжте пакетчетата от продукта със сухи ръце или с ръкавици. Разпределете опаков-ките поравно на повърхността на водата, съобразно установената дозировка. Когато се разтварят пакетчетата се освобождават микроорганизмите, които започват да растат незабавно.
  • Прилагайте по всяко време на деня, като по-високата температура на водата и наличи-ето на светлина подпомагат растежа им. Може да се прилага в широк рН-диапазон – от 5.5 до 8.5.
Приложение
Честота
Дозировка
Забележки
Първоначално
Всеки 30 дни
300 гр. за 100 м2 водна повърхност
Продължете с прилагането до достигане на желания резултат
Поддръжка
Всеки 30-60 дни
120 гр. за 100 м2 водна повърхност
Продължете с прилагането през целият период на растеж за подържане на желаният вид на водата, особено в периоди на наличие на излишни торове
 
 СЪХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТ
Съхранявайте в студено и сухо помещение. Измивайте ръцете обилно с вода и сапун след работа.