RSS widget
Получавайте на Вашия e-mail актуална информация за нови продукти, промоционални оферти, интересни статии и събития
RSS widget
ВОДОЕМИ И ЕКОЛОГИЯ
ВОДОЕМИ И ЕКОЛОГИЯ

 Като удовлетворява своите насъщни потребности, човечеството въздейства пряко или косвено върху водната среда и изменя естествените граници на много фактори- като привнася енергия, лъчениея, вещества, като видоизменя естеството на хидроекосистемите, като пренасочва потоци от водни маси в различни региони и т.н. Съвкупността на тези разнообразни въздействия върху водната среда и нейните обитатели се обозначава най-общо като антропогенни фактори. В своята същност антропогенните фактори са също такива външни спрямо хидробионтите и хидробиоценозите въздействия с физична , химична или биотична природа, но за разлика от природните те възникват в процеса на човешкото възпроизводство/ биологично, социално и стопанско/ и значимо се различават по своето количество и качество. Сред преките въздействия от всестранна дейност на човечеството върху хидросферата, замърсяването на водите има най-непосредствено значение за живота във водна среда, тъй като е свързано както с преки биоцидни ефекти върху водните организми, така понякога и с радикални промени на условията на живот на хидробионтите в конкретния водоем. Поради кръговрата на водите и водните течения, замърсяващите агенти могат да се разпространяват в цялата хидросфера и да обхващат дори акватории, които не са подлагани на непосредствено антропогенно въздействие. Класически пример е разпространението на устойчивия пестицид ДДТ, чиито метаболити се откриват в телата на пингвините в Антарктика, където не само няма, но и не може да има интензивно земеделие с използване на химични препарати от този вид. Фактът, че на всеки 14 млрд. молекули в хидросферата , поне една е на ДДТ, е показателен за мащабите и рисковете, произтичащи от този антропогенен фактор. Съществуват много и разнообразни определения на понятието “замърсяване”и повечето от тях са свързани с факта на излъчване, внасяне във водната среда на разнообразни, най-често отпадъчни продукти от човешката дейност, които водят до изменения в свойствата на водите, отличаващи ги от тяхното естествено, природно състояние.В повечето случаи замърсяването се дължи на несъвършени технологии, които не усвояват докрай използваните суровини, част от които се отделят във водите като отпадъци. Фирма ЕКО МАКС БИО от много години разработва специални препарати за пречистване на битови и индустриални отпадъчни води. Продукта който ще ви представим сега е свързан с един много сериозен проблем – еутрофикацията.Това е свръх натрупване на хранителни /биогенни/ вещества – азот, калий и фосфор, които водят до прекомерно неконтрулирано израстване на водораслите и другите растения във водоемите, в следствие на което намалява кислорода при което рибата и другите водни обитатели загиват. Този проблем може да се реши чрез използването на продукта Акуа - 3006