RSS widget
Получавайте на Вашия e-mail актуална информация за нови продукти, промоционални оферти, интересни статии и събития
RSS widget
ЗА НАС

Еко Макс Био ЕООД  работи в една много интересна и отговорна област на екологията, а именно решаване на екологични проблеми с помощта на последните научни постижения на биотехнологиите. Биотехнологиите са технологии, използващи живи организми, биологични системи или техни производни за създаването или модифицирането с определена цел на продукти или процеси. Биотехнологиите наред с информационните технологии са най-динамично развиващите се технологии. Биотехнологиите се базират на чистите биологични науки, като генетика, микробиология, молекулярна биология, биохимия, ембриология, клетъчна биология, а в много случаи и на други научни области, като инженерна химия, информатика и други. В същото време съвременните биологични науки са тясно свързани с биотехнологията и широко използват биотехнологични технически средства. Биотехнологиите не  са нищо ново за света. Те се  появяват през неолита с одомашняването  на растения и животни, последвано от продължителни усилия за техния изкуствен  потбор и хибридизация. Те получават решителен тласък с развитието на биологията през 19 век, което дава възможност за тяхното широко навлизане в практиката. Днес на биотехнологиите се възлагат големи надежди за получаването на алтернативни хранителни вещества, решаване на неразрешими до сега проблеми с пречистването на отпадъчни води, ремедиация на замърсени почви, безотпадни технологии в индустрията и селското стопанство и много други.  В последните години усилено се работи и в областта на растителните и ДНК рекомбинантните биотехнологии, където са постигнати забележителни успехи. Фирма Еко Макс Био, чрез своето подразделение “ЕКОМАКС-ИНОВАЦИИ”  непрекъснато разработва и пуска на пазара нови иновативни био продукти. За нас иновации означава, да предложиш бъдещето днес. Точно това предлагаме ние - технологии от бъдещето предоставени от нас в настоящето.
Иновациите градят бъдещето, ние от Еко Макс Био създаваме продукти и технологии за да се запазят за поколенията. Дългосрочното ни развитие е описано в нашата фирмена стратегия, изградена на база Женевската конвенция за устойчиво развитие и намаляване на използването на токсични химикали:
„Ние искаме да сме международна, силна и независима компания, която убеждава, чрез високотехнологични иновации и безупречно обслужване.“
Визията е залегнала в основните ценности на фирмената ни култура: традиция комбинирана с новаторски дух, приемственност, въодушевление, иновации, бъдеще, качество и не на последно място - човекът като център и еманация на мисленето.
Тази, наложила се 22 години фирмена култура на подход към задачите, колегите и клиентите, представлява нашето основно  предимство – не само за нас, но и за Вас, под формата на новаторски, иновативни и ефективни решения за пречистване на отпадъчни води, ремедиация на замърсени почви,  компетентно сервизно обслужване и дългосрочно партньорство, на което можете да се доверите.

Въведение

Концепцията за биоценозите (съобществата) се отнася към най-важните открития в екологичната теория и практика. Нейната същност се състои в това, че организмите от различните видове най-често формират организирани системи, а не са разпръснати безразборно върху земята.
Шелфорд определя съобществата като “някаква съвкупност, относително еднородна по таксономичен състав и външен облик”. Според Одум освен това биоценозата “е с определена структура на хранителните връзки и на метаболизма”. Той нарича биотичното съобщество съвкупност от популации, които обитават определена територия или биотоп. Това е организационна единица (система) в смисъл, че има някои особени свойства, неприсъщи на изграждащите я компоненти (това са индивиди и популации). Биотичното съобщество е живата част от екосистемата.
Големите съобщества (major communities) са със завършена организация, която им осигурява относителна независимост. Те се нуждаят само от външен източник на енергия – от слънцето и практически не зависят от други, съседни съобщества.
Концепцията за съобществата има практическо значение, доколкото съществуването на даден организъм зависи от неговото съобщество. Ето защо, ако искаме да контролираме даден вид (да го стимулираме или потиснем), е по-добре това да го направим чрез модифициране на съобществото му, а не чрез пряка атака, например чрез пестициди.
Например борбата срещу комарите, хлебарките и др. е по-ефикасна и по-евтина, ако преобразим съответното съобщество отколкото да третираме с токсични химикали.


Човечеството сега живее в условията на екологична криза, предизвикана от нарушаване на кръговрата на материята в екосистемите, поради дефицит на биоредуценти или липса на условия за функциониране на микробните съобщества. Предлаганите от нас биологични препарати са единствените, които освен, че не замърсяват околната среда, подпомагат природните процеси на биодеградация и спомагат за трансформацията на органичните отпадъци, като подсилват самопочистващата се способност на природата.
 Характерна особеност на съвременното научно и технологично развитие е използването на биотехнологичните продукти в различни отрасли. Биотехнологията и по-конкретно микробиалната технология имат голямо социално-икономическо значение. Благодарение на свойствата на хидробионтите и хидробиоценозите да синтезират и трансформират практически всички природни субстрати бе създадена технология за възстановяване равновесието в екосистемите. Сред преките въздействия от всестранната дейност на човечеството върху хидросферата замърсяването на водите има най-непосредствено значение за живота във водната среда, тъй като е свързано както с преки биоцидни ефекти върху водните организми, така понякога и с радикални промени на условията на живот на хидробионтите в конкретния водоем.
Поради кръговрата на водите и водните течения, замърсяващите агенти могат да се разпространяват в цялата хидросфера и да обхващат дори акватории, които не са п одлагани на непосредствено антропогенно въздействие. Класически пример е разпространението на устойчивия пестицид ДДТ, чиито метаболити се откриват в телата на пингвините в Антарктика, където не само няма, но и не може да има интензивно земеделие с използване на химични препарати от този вид.
Фактът, че на всеки 14 млрд. молекули в хидросферата поне една е на ДДТ, е показателен за мащабите и рисковете, произтичащи от този антропогенен фактор. С предлаганите от нас продукти може да бъде възстановено равновесието в екосистемите. 
Като местообитание бенталът заема дъното на водоемите, т.e. границата между литосферата и хидросферата. Тази контактна зона е силно преобразувана и се намира под непрекъснатото въздействие на огромно разнообразие от организми - обитатели на дъното /бентобионти/. В мащабите на хидросферата бенталът има многократно по-голяма площ в сравнение с плеустала поради релефа на дъното, а спрямо пелагиала той предоставя много по-голямо разнообразие от биотопи за жизнената дейност на бентобионтите.
Най-голямо значение за вредното въздействие върху хидробионтите във водоемите има жизнената дейност на хетеротрофните микроорганизми, които усвояват разнообразен органичен субстрат. След всяко бактериално разграждане остават хумусни вещества и токсични газове, които влияят негативно върху водните обитатели. С предлагания от нас продукт могат да бъдат решени проблемите от жизнената дейност на микробните съобщества, обитаващи бентала и проблемите от непосредственото антропогенно въздействие.

НАЙ-НОВИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ФИРМАТА

1.Изпомпване и почистване на септични ями и минипречиствателни станции;
2.Пречистване на питейна и отпадъчна вода за битови и индустриални нужди;     
3.Почистване на домове, офиси, производствени помещения, почистване на сняг със специализирана техника и третиране с противообледителни материали;   
4.Авиационни услуги в селското стопанство, рекламата и др.;
5.Контрол на вредителите /ПЕСТ-КОНРОЛ/;
6.Производство и монтаж на минипречиствателни станции, септични контейнери, дренажни и попивни полета, маслоуловители, мазниноуловители, калозадържатели, отводнителни системи и много др.

Биоензимни препарати:

Биоензимните препарати са биотехнологични продукти създадени по най-съвременна технология наречена “ ЕНЗИМИ-БАКТЕРИИ” и не трябва да се бъркат с други биопродукти използвани за храна или лична хигиена. Биотехнологиите са технологии, използващи живи организми, биологични системи или техни производни за създаването или модифицирането с определена цел на продукти или процеси. Биотехнологиите наред с информационните технологии са най-динамично развиващите се технологии. Те се базират на чистите биологични науки, като генетика, микробиология, молекулярна биология, биохимия, ембриология, клетъчна биология, а в много случаи и на други научни области, като инженерна химия, информатика и други.

Ние предлагаме биоензимни препарати приложими в следните области:
1.Пречистване на отпадъчни води
   а) Пречиствателни станции
   б) Минипречиствателни станции
   в) Септични ями
   г) Химически тоалетни
   д) Колекторни шахти
   е) Канализационни системи
   ж) Водоприемници с проблеми породени от вливащите се отпадъчни  води- еутрофикация и др.
   з)  Препарати за разграждане на мазнини в мазноуловители ( сепаратори за мазнини) колекторни шахти и др.
   и) Препарати за компостиране на животински и растителни отпадъци
   й) Препарати за третиране на утайки от пречиствателни станции

Подходящи продукти за пречиствателни станции са следните:

BIO-ZIM-CW-011 –лиофилизирана биомаса обработена чрез  вакуумно сублимационно сушене-концентрат за пречиствателни станции. Повече информация за биоаензимния препарат.
SKHZYE SLW-300 – микробиологичен продукт за пречиствателни станции на базата на специално селекционирани прокариотни бактерии  обработени чрез вакуумно сублимационно сушене. Повече информация за биоаензимния препарат.
БиоАктив за пречиствателни станции – Приложение в пречиствателни станции  и при отпадни води от  селстото стопанство. Подпомага аеробното разграждане на органични вещества.  Редуцира ХПК и БПК - стойности в третираните отпадни води. Редуцира образуването на вредните газове инхибиращи процесите на биодеградация.. Подпомага процеса на разграждане на утайките и преобразуването им в хумус и дава възможност за  използването  им в  земеделието.   Повече информация за препарат.

Подходящи продукти за минипречиствателни станции са следните:

Био-Макс 3112 – биоензимен препарат за минипречиствателни станции /подходящ за първоначално захранване/. Препарат Био-Макс 3112 е създаден на основата на непатогенни микроорганизми /аеробни бактерии/. Те живеят и се размножават, използвайки органичните отпадъци като източник на храна. За целта те произвеждат ензими, които разрушават сложните органични молекули на по-прости, които в последствие влизат в клетките на микроорганизмите, където и завършва процесът на разграждане. В продукта са включени още липазa за разграждането на мазнините, протеазa за разграждането на протеините /каквито са месото и млякото/, амилазa за разграждането на нишестето / основен компонент в картофите, хляба и ориза/ и целулазa за разграждането на целулозата от тоалетната хартия.
Хидролизата на целулозата  протича  под действието на ензима целулаза, който я разгражда до дизахарида целобиоза.         Повече информация за биоаензимния препарат.
Био-Макс 3112 – 1 - биоензимен препарат за минипречиствателни станции /подходящ за поддържка/. Предимства от употребата на БИО-МАКС 3112:

•    възстановява се нормалната работа на септичната яма;
•    намалява пяната на повърхността с над 85%;
•    намалява утайката на дъното с над 80%;
•  увеличава полезния обем на ямата и така съкращава броя изпомпвания на ямата с най-малко до седем пъти;
•   спестява много пари и време за изпомпването на септичната яма със специална машина;
•  ефективно разграждане на тоалетната хартия в ямата - над 15% от тоалетната хартия в ямата се разгражда през първите 48 часа;
•    премахване на миризмите без остатък;
•    намалява до минимум възможността за развитие и разпространение на зарази;
•   природен продукт без никакво съдържание на сода или киселина – 100% екологично чист продукт;
•    посадките за бактериите са взети директно от природата и технологията за пречистване на отходни води напълно копира процесите, които нормално /без човешка намеса/ се осъществяват в природата, но благодарение на умелото съчетаване на ензими процесите се ускоряват и ако процесът нормално в природата протича за една година, тук той завършва за броени дни. Повече информация за биоаензимния препарат.
БиоАктив за локални пречиствателни станции - подпомага аеробното разграждане на органични вещества, редуцира ХПК и БПК. Повече информация за биоаензимния препарат.

Подходящи продукти за септични ями са следните:

Б.И.О.С.С – за еднообемни /обикновенни/ попивни септични ями или селски тоалетни. Премахва миризмите, ускорява процеса на разграждане, възвръща хидравличната пропускливост на почвата. Повече информация за биоаензимния препарат.
БИО-МАКС 3113 – за новоизградени септичи ями, за своевременно разграждане на оргнични отпадъци. Повече информация за биоаензимния препарат.
БИО ТОП 2000 – за еднообемни  септични ями, използвани не повече от 2 години.  Повече информация за биоаензимния препарат.
БИО ТОП ТУРБО –  за силно замърсени с утайка септични ями, отстранява и образуваната на повърхността кора.     Повече информация за биоаензимния препарат.
БИО-ТОП-МАГНУМ -  за сълнозамърсени септични ями с кора на повъхнистта и с намалена хидравлична пропусквателна спосоност. . Повече информация за биоаензимния препарат.
SUKAClean S/T – най-силният биоензимен препарат с най-високата концентрация на микроорганизми в единица обем. Подходящ както за първоначално захранване, така и за поддържащо третиране. SUKACLean S/T- е създаден на основата на непатогенни микроорганизми /аеробни и анаеробни бактерии, ензими и компоненти на растежа/. Те живеят и се размножават, използвайки органичните отпадъци като източник на храна. За целта те произвеждат ензими, които разрушават сложните органични молекули на по-прости, които в последствие влизат в клетките на микроорганизмите, където и завършва процесът на разграждане.
В продукта са включени още липазa - за разграждане на мазнини, протеазa - за разграждане на протеини /каквито са месото и млякото/, амилазa - за разграждане на нишесте / основен компонент в картофите, хляба и ориза/ и целулазa - за разграждане на целулозата от тоалетната хартия.    Повече информация за биоаензимния препарат.

БИОСЕПТ- 100% контрол на миризмите
Тази уникална биотехнология използва живи микроорганизми /аеробни непатогенни бактерии/ за разграждане на органичните отпадъци без отделянето на миризми. Тя е приложима както в бита за третиране на канализационни системи, мазноуловители, септични ями, утайници, колектори и други, така и за индустриални предприятия за пречистване на отпадните води, преработване на органичните отпадъци от производството.
Също така може да се използва за почистване на повърхности, където мръсотията е попила в дълбочина и не може да бъде почистено с нищо друго. Технологията решава нерешими досега проблеми, свързани с почистване на повърхности, преработване на органични отпадъци и контролиране на процесите на биологично разлагане на органичната материя без отделяне на миризми.          
Биологичният препарат БИОСЕПТ е създаден на базата на много прецизна селекция на живи микроорганизми  /аеробни бактерии/ и няколко вида ензими за ускоряване на биологичните процеси. Специално разработен за септични ями, които не се ползват постоянно /напр. във вили, сезонни заведения, походни/временни тоалетни и др./
Това, което отличава БИОСЕПТ от другите специализирани биологични продукти за септични ями, е, че благодарение на голямото разнообразие на различни щамове бактерии се репродуцират различни ензими и процесите за разграждане на органичния субстрат  протичат много бързо и ефективно. Именно поради тази причина още на 6-тия час след третирането неприятните миризми напълно изчезват.        Повече информация за биоензимния препарат.

 

Подходящи продукти за химически тоалетни са следните:

Концентрат препарат за химически тоалетни Instablue Exstra –CampinGaz- Концентрирана санитарна течност за дезинфекция и разграждане, подходящ за всички видове химически тоалетни. Убива бактериите и микробите бързо и надеждно.    Повече инфирмация за препарата.
Концентрат препарат за химически тоалетни Instablue Standart –CampinGaz - санитарна течност - надеждна, активна, ароматизирана - елиминира лошата миризма в резервоара с отпадъците като има и разграждащ ефект.    Повече информация за продукта.
Концентриран ароматизиран препарат за химически тоалетни Instagreen Special- CampinGaz - Концентриран ароматизиращ и почистващ препарат с дезинфекциращо действие.
Препаратът е подходящ за всички химически тоалетни и е безвреден за околната среда.    Повече за препарата.
АнтиСмрад - Прилага се на места, където се извършва процес на гниене и отделяне на неприятни миризми.    Повече информация за биоаензимния препарат.
Таблетки Clean Power - Анти смрад – за обезмирисяване на химически тоалетни, септични ями, колекторни шахти и много други.   Повече информация за таблекти Анти Смрад.

Подходящи продукти за разграждане на мазнини са следните:

SUKAClean-GR/C е прахообразен препарат на базата на микроорганизми, ензими и хранителни компоненти, който разгражда и усвоява мазнини, целулоза, нишесте, повърхностно-активни вещества и други. SUKAClean-GR/C  е предназначен за третиране на мазниноуловители, колектори и тръби на канализационни системи. SUKAClean-GR/C,  е най-мощната комбинация от ензими и бактерии, предлагана  на пазара за разграждане на мазнини в канализационната мрежа на урбанизирани територии, където не се допуска заустване на производствени отпадъчни води, които не отговарят на нормите за максимално допустими концентрации на вещества съгласно
 Наредба № 7 от 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ, бр. 98 от 2000 г.). Отпадъчните води от съоръжения и производствени дейности, които не отговарят на изискванията за заустване, се третират с SUKAClean-GR / C. По закон се предвиждат местни пречиствателни съоръжения преди включване на отпадъчните води в канализационната мрежа на урбанизираните територии. Тези съоръжения   се третират  с SUKAClean-GR/C.    Повече информация за биоензимния препарат.

БИОСОЛО е прахообразен препарат на основата на микроорганизми и ензими. Микроорганизмите живеят и се размножават, използвайки отпадъците като източник на храна. За целта те произвеждат ензими, които разрушават сложните органични молекули на по-прости, които впоследствие влизат в клетките на микроорганизмите, където и завършва процесът на разграждане.
Мазниноуловителите се поставят в ресторанти и други заведения за обществено хранене с цел излишъкът от мазнини да не премине в канализацията. Основните проблеми с тях са: нужда от често изпразване, струващо пари и време; залпово преминаване на мазнини в пречиствателната станция и съответно плащане на глоби; натрупване на миризми.
Проблемите със запушването и затлачване на отходни тръби са свързани с натрупването на хранителни отпадъци по стените на тръбите. С времето органичните отлагания се увеличават и промивката на системата с препарати или с вода под налягане не са в състояние да отстранят отлаганията. Нещо повече, постоянната употреба на химически препарати може да повреди системата и да доведе до скъп и труден ремонт. Натрупването на органични отлагания води и до формиране на неприятни миризми, които не могат да се отстранят по никакъв начин.    Повече информация за биоензимния препарат.

Подходящите продукти за колекторни шахти са следните:

ЕКОСЕПТ – 200 грамови таблетки за колекторни шахти.                                  


Подходящи продукти за канализационни системи са следните:

WC БИО КУБ - Био Куб е биологичен преарат за поддръжка на писоари и тръбни системи в чист вид и без миризма.    Повече инфирмация препарата.
БИО-КАНАЛИН – препарат за отпушване и почистване на канали и сифони чрез биоензимно разграждане.
Начин на действие:
Биоканалинът е комбинация на различни щамове непатогенни анаеробни и факултативни бактерии, комбинирани с хидролазни ензими - протеаза, амилаза, целулаза, липаза и други, предназначен за разграждане на отлагания от мазнини, целулоза и нишесте в промишлени и в домашни условия, като е особено подходящ за отпушване на сифони, канални решетки и тръбни системи.
Проблемите:
Проблеми и поддръжка на сифони, канални решетки и тръбни системи: Проблемите със запушването и затлачването на сифони, решетки и отходни тръби са свързани с натрупването на хранителни и целулозни отпадъци по стените на тръбите.    Повече за биоензимния препарат.

SUKAClean-T/C Toilet Cleanser – биоензимен препарат за канализационни системи с много висока ензиман активност. Повече информация за биоензимния препарат.
Таблетки Clean Power за канализационни системи, сифони, вани и джакузита – за почистване и дезинфекциране и поддържане на тръбите и сифоните чисти.    Повече информация за биоензимния  препарата.